Најави се како АПЛИКАНТ
Пријавување за  Циклус  2  /  ФАЗА  3
самовработување 2017  !

На Сите Апликанти кои НЕ ИЗБРАЛЕ СОВЕТНИК,
ќе им БИДЕ ДОДЕЛЕН од страна на АППРМ!
© Самовработување - 2018