Предлог за исклучување советник

ПОЧЕТНА Предлог за исклучување советник

ПРЕДЛОГ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ СОВЕТНИК

Советниците во програмата се должни да ги почитуваат начелата на етичкиот кодекс за советници
Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија ги прима усните и писмените жалби во врска со кршењето на начелата на кодексот или упатството за спроведување на програмата и при востановени неправилности може да ги одземе овластувањата на советникот за извршување на советодавни услуги во програмата на ваучерско советување. 

Основи за предлог за исклучување на советникот се:

1. Кршење на Упатството за изведување на програмата.

2. Несоодветен квалитет на работата на советникот, со која е предизвикана материјална или морална штета на корисникот на советувањето.

3. Сериозни повреди на Етичкиот кодес на советниците во програмата.

4. Повреди на важечкото законодавство.