Упатство за издавање на фактури

ПОЧЕТНА Упатство за издавање на фактури

Упатство за издавање на фактури

Советодавното претпријатие за извршените услуги на советникот или изведеното оспособување е должно да испостави фактура во согласност со Законот за данок на додадена вредност. Фактурата мора да се издаде на последниот ден од извршената услуга односно, најкасно во рок од 8 дена по извршената услуга. Задолжителен дел на фактурата е бројот на ваучерот.

Советникот е должен да испостави фактура за извршените услуги на советување во програмата преку советодавно претпријати, кое е наведено на ваучерот. За менување на советодавното претпријатие советникот до Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија го доставува образецот: Менување на советодавно претпријатие.