Менторинг

ПОЧЕТНА Менторинг

Менторинг

ШТО Е МЕНТОРСТВО?


Менторство е бесплатна услуга која можат да ја користат микро, мали и средни компании и претприемачи (ММСПП).

Процесот на менторство се одвива по Методологијата за спроведување на стандардизираните менторски услуги, развиена во соработка со Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA),
За корисниците обезбедува сеопфатна поддршка преку индивидуален пристап, односно 50 часа по корисник кои се реализираат во директна соработка со сопственикот и/или правниот застапник/менаџментот на субјектот.
Менторството му помага на сопственикот или на директорот на претпријатието да ја препознае клучната точка на потенцијалот на своето работење.
Корисникот со помош на менторот развива и спроведува акциски план кој има за цел подобрување на деловните резултати.

КОИ СЕ МЕНТОРИТЕ?

Менторите доаѓаат од 7 надлежни регионални центри и се овластени од страна на АППРСМ и Јапонската агенција за меѓународна соработка.
Менторите имаат професионално искуство во работата со мали и средни претпријатија.
Практично и теоретски менторите се обучени за овозможување на менторски услуги, со поддршка на алатките и знаењата на експертите од Јапонија.
Знаењето на менторите постојано се унапредува преку стручните тренинзи кои ги спроведуваат консултанти ЈICA.

СОДРЖИНА НА МЕНТОРСКИТЕ УСЛУГИ?

•  Дијагностицирање,со цел да се разбере моменталната состојба во која се наоѓа деловниот субјект
•  Помош при подготовка на развојни активности / планови / проекти со цел да се постигнат целите на деловниот субјект;
•  Консултации и координација за пристап до финансиски средства, нови технологии, консултантски услуги и сл., со цел да се поттикне развојот и унапредувањето на       работењето;
•  Помош за подготовка на кредитни апликации кај банките и програми за поддршка за МСП;
•  Помош во спроведувањето на развојните активности / планови / проекти;
•  Помош при изнаоѓање деловни партнери;
•  Помош при добивањето на потребните информации;
•  Консултации;
•  Обуки
•  Упатување кај соодветни специјализирани консултанти.

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА МЕНТОРСТВО?

КАТЕГОРИИ НА КАНДИДАТИ

Mикро, мали и средни претпријатија, кои ги исполнуваат следниве услови:

•  Регистрирани се на територијата на Република Македонија со доминантно домашен капитал;
•  Ги подмириле сите јавни давачки (даноци и придонеси)
•  Нe вршат деловна активност во рамките на воената индустрија и не организираат игри на  среќа / лотарија.

Заинтересираните кандидати поднесуваат пријави во две категории:

•   Ново-основани претпријатија, не постари од 3 години од денот на објавувањето на    Јавниот   повик;

•    Постојни претпријатија - кои се постари од 3 години.

ПРИЈАВА ВО 3 ЧЕКОРИ:

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВА 
од сајтот www.apprm.gov.mk, или кликни овде.

ПОДГОТВЕТЕ ЈА И ПОПОЛНЕТЕ ЈА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕДАДЕТЕ ЈА ЛИЧНО ИЛИ ПРАТЕТЕ ЈА ПРЕПОРАЧАНО ПО ПОШТА
 нa адреса на еден од седумте Регионални Центри

ИНФОРМАЦИИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ

Информациите, Јавниот повик, Упатството и другите придружни обрасци достапни се на сајтот www.apprm.gov.mk. За дополнителни информации можете да се обратите со повик на телефонитe 075 444 092 и 075 204 371 или преку електронска пошта на адреситe apprm@apprm.gov.mk и mentoring@apprm.gov.mk.