Реализација на програмата

ПОЧЕТНА Реализација на програмата

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА


Каталог на советници за претприемништво


Во Каталогот се наоѓаат податоци за советниците за претприемништво во Програмата на ваучерско советување и тоа: Генералисти и Специјалисти, кај кои може да добиете советодавни услуги по субвенционирани цени. Советниците во Каталогот може да ги пребарате по име, град, вид на советник (генералист, специјалист) и подрачје на советување.
Советниците во програмата се должни да ги почитуваат начелата на етичкиот кодекс за советници. Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија ги прима усните и писмените жалби во врска со кршењето на начелата на кодексот или упатството за спроведување на програмата и при востановени неправилности може да ги одземе овластувањата на советникот за извршување на советодавни услуги во програмата на ваучерско советување. 

Основи за предлог за исклучување на советникот се:
1.кршење на прирачникот на процедури за изведување на програмата,
2.несоодветен квалитет на работата на советникот, со која е предизвикана материјална или морална штета на корисникот на советувањето,
3.сериозни повреди на Етичкиот кодес на советниците во програмата,
4.повреди на важечкото законодавство.

Прирачник на процедури за спроведување на Програмата
Клучен документ кој го потврдува Програмско Развојниот Совет и кој ги обврзува сите учесници и изведувачи на Програмата.

Евалуација на пилот фазата (.pdf 714 KB) 

Извештај од извршената анализа на работењето во пилот вазата (ноември 2005 – јануари 2006)