Јавен повик
за добивање бесплатно менторство
за мали и средни претпријатија (МСП)
отворен до 1 јуни 2021 година

 

 
 

Самовработување 2020 - ЦИКЛУС 2 

Апликација за пријавување на Советници и Апликанти

 

 

 

 

За нас

Кои сме ние?

Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Северна Македонија. ... повеќе

Програма за поддршка на Претприемништвото, Конкутрентноста и Иновативноста на МСП за 2021- та година ...повеќе