САМОВРАБОТУВАЊЕ 2020

Објавено на - јуни 03 , 2020

Почитувани,

 

Програмата за самовработување како дел од оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година на Владата на Република Северна Македонија, се реализира од страна на Министерството за труд и социјална политика, УНДП, Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), како и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија (АППРСМ).

Улогата на АППРСМ, во реализација на мерката самовработување, е во делот на изработка на бизнис планови како и поддршка преку обуки, совети и други информации во текот на првата година од работењето на новоформираните претпријатија, што се реализира преку Фондациите за поддршка на претпријатијата, односно регионалните центри (РЦ) и овластените советници во Програмата на ваучерското советување.

Советниците кои се овластени за изработка на бизнис план и кои се регистрирани во ваучерскиот систем на советување, имаат можност да бидат вклучени во Програмата за самовработување 2020 при што треба да изработат бизнис план за селектираните невработени лица кои се дел од оваа програма.  

Во овој циклус, средбите на советниците со селектираните невработени лица за кои треба да се изработат бизнис планови се планира ФОРМАЛНО да бидат реализирани согласно следниот распоред:

 

Р.б.

Центар АППРМ

Центар за вработување

Виртуелен датум на мечинг

Час

Место на средба (ЦВ)

Фаза

1

ВЕЛЕС

Кавадарци

15.06.2020

10 час

Кавадарци

1

2

ВЕЛЕС

Кавадарци

15.06.2020

11 час

Кавадарци

1

3

ВЕЛЕС

Кавадарци

15.06.2020

12 час

Кавадарци

1

4

ВЕЛЕС

Неготино

16.06.2020

10 час

Неготино

1

5

ВЕЛЕС

Неготино

16.06.2020

11 час

Неготино

1

6

СТРУМИЦА

Валандово

15.06.2020

10 час

Валандово

1

7

СТРУМИЦА

Гевгелија

15.06.2020

13 час

Гевгелија

1

8

СТРУМИЦА

Гевгелија

15.06.2020

14 час

Гевгелија

1

9

СТРУМИЦА

Радовиш

30.06.2020

10 час

Радовиш

2

10

СТРУМИЦА

Радовиш

30.06.2020

11 час

Радовиш

2

11

СТРУМИЦА

Радовиш

30.06.2020

12 час

Радовиш

2

12

СТРУМИЦА

Берово

17.06.2020

10 час

Берово

1

13

СТРУМИЦА

Берово

17.06.2020

11 час

Берово

1

14

СТРУМИЦА

Делчево

17.06.2020

13 час

Делчево

1

15

СТРУМИЦА

Делчево

17.06.2020

14 час

Делчево

1

16

СКОПЈЕ

Скопје

15.06.2020

10 час

Скопје

1

17

СКОПЈЕ

Скопје

15.06.2020

11 час

Скопје

1

18

СКОПЈЕ

Скопје

15.06.2020

12 час

Скопје

1

19

СКОПЈЕ

Скопје

15.06.2020

13 час

Скопје

1

20

КУМАНОВО

Св. Николе

15.06.2020

10 час

Св. Николе

1

21

КУМАНОВО

Св. Николе

15.06.2020

11 час

Св. Николе

1

22

КУМАНОВО

Пробиштип

16.06.2020

10 час

Пробиштип

1

23

КУМАНОВО

Пробиштип

16.06.2020

11 час

Пробиштип

1

24

КУМАНОВО

Кратово

17.06.2020

10 час

Кратово

1

25

КУМАНОВО

Кратово

17.06.2020

11 час

Кратово

1

26

ОХРИД

Дебар

15.06.2020

10 час

Дебар

1

27

ОХРИД

Дебар

15.06.2020

11 час

Дебар

1

28

ОХРИД

Мак. Брод

16.06.2020

10 час

Мак. Брод

1

29

БИТОЛА

Деми Хисар

15.06.2020

10 час

Деми Хисар

1

30

БИТОЛА

Крушево

15.06.2020

13 час

Крушево

1

31

БИТОЛА

Ресен

16.06.2020

10 час

Ресен

1

32

БИТОЛА

Ресен

16.06.2020

11 час

Ресен

1

33

ТЕТОВО

Тетово

16.06.2020

10 час

Тетово

1

34

ТЕТОВО

Тетово

16.06.2020

11 час

Тетово

1

35

ТЕТОВО

Тетово

16.06.2020

12 час

Тетово

1

36

ТЕТОВО

Тетово

16.06.2020

13 час

Тетово

1

37

ВЕЛЕС

Велес

01.07.2020

10 час

Велес

2

38

ВЕЛЕС

Велес

01.07.2020

11 час

Велес

2

39

ВЕЛЕС

Велес

01.07.2020

12 час

Велес

2

40

ВЕЛЕС

Велес

01.07.2020

13 час

Велес

2

41

СТРУМИЦА

Кочани

01.07.2020

10 час

Кочани

2

42

СТРУМИЦА

Кочани

01.07.2020

11 час

Кочани

2

43

СТРУМИЦА

Кочани

01.07.2020

12 час

Кочани

2

44

СТРУМИЦА

Виница

01.07.2020

13 час

Виница

2

45

СКОПЈЕ

Скопје

02.07.2020

10 час

Скопје

2

46

СКОПЈЕ

Скопје

02.07.2020

11 час

Скопје

2

47

СКОПЈЕ

Скопје

02.07.2020

12 час

Скопје

2

48

СКОПЈЕ

Скопје

02.07.2020

13 час

Скопје

2

49

КУМАНОВО

К. Паланка

01.07.2020

10 час

К. Паланка

2

50

КУМАНОВО

К. Паланка

01.07.2020

11 час

К. Паланка

2

51

КУМАНОВО

К. Паланка

01.07.2020

12 час

К. Паланка

2

52

ОХРИД

Кичево

01.07.2020

10 час

Кичево

2

53

ОХРИД

Кичево

01.07.2020

11 час

Кичево

2

54

ОХРИД

Кичево

01.07.2020

12 час

Кичево

2

55

ОХРИД

Кичево

01.07.2020

13 час

Кичево

2

56

БИТОЛА

Битола

01.07.2020

10 час

Битола

2

57

БИТОЛА

Битола

01.07.2020

11 час

Битола

2

58

БИТОЛА

Битола

01.07.2020

12 час

Битола

2

59

БИТОЛА

Битола

02.07.2020

10 час

Битола

2

60

БИТОЛА

Битола

02.07.2020

11 час

Битола

2

61

БИТОЛА

Битола

02.07.2020

12 час

Битола

2

62

ТЕТОВО

Гостивар

01.07.2020

10 час

Гостивар

2

63

ТЕТОВО

Гостивар

01.07.2020

11 час

Гостивар

2

64

ТЕТОВО

Гостивар

01.07.2020

12 час

Гостивар

2

65

ТЕТОВО

Гостивар

01.07.2020

13 час

Гостивар

2

66

ТЕТОВО

Гостивар

01.07.2020

14 час

Гостивар

2

67

СТРУМИЦА

Струмица

15.07.2020

10 час

Струмица

3

68

СТРУМИЦА

Струмица

15.07.2020

11 час

Струмица

3

69

СТРУМИЦА

Струмица

15.07.2020

12 час

Струмица

3

70

СТРУМИЦА

Струмица

15.07.2020

13 час

Струмица

3

71

СКОПЈЕ

Скопје

15.07.2020

10 час

Скопје

3

72

СКОПЈЕ

Скопје

15.07.2020

11 час

Скопје

3

73

СКОПЈЕ

Скопје

15.07.2020

12 час

Скопје

3

74

СКОПЈЕ

Скопје

15.07.2020

13 час

Скопје

3

75

КУМАНОВО

Куманово

15.07.2020

10 час

Куманово

3

76

КУМАНОВО

Куманово

15.07.2020

11 час

Куманово

3

77

КУМАНОВО

Куманово

15.07.2020

12 час

Куманово

3

78

КУМАНОВО

Куманово

15.07.2020

13 час

Куманово

3

79

КУМАНОВО

Куманово

15.07.2020

14 час

Куманово

3

80

ОХРИД

Охрид

15.07.2020

10 час

Охрид

3

81

ОХРИД

Охрид

15.07.2020

11 час

Охрид

3

82

ОХРИД

Охрид

15.07.2020

12 час

Охрид

3

83

ОХРИД

Охрид

15.07.2020

13 час

Охрид

3

84

ОХРИД

Охрид

15.07.2020

14 час

Охрид

3

85

БИТОЛА

Прилеп

15.07.2020

10 час

Прилеп

3

86

БИТОЛА

Прилеп

15.07.2020

11 час

Прилеп

3

87

БИТОЛА

Прилеп

15.07.2020

12 час

Прилеп

3

88

БИТОЛА

Прилеп

15.07.2020

13 час

Прилеп

3

89

ТЕТОВО

Гостивар

15.07.2020

10 час

Гостивар

3

90

ТЕТОВО

Гостивар

15.07.2020

11 час

Гостивар

3

91

ТЕТОВО

Гостивар

15.07.2020

12 час

Гостивар

3

92

ТЕТОВО

Гостивар

15.07.2020

13 час

Гостивар

3

93

ТЕТОВО

Гостивар

15.07.2020

14 час

Гостивар

3

94

ТЕТОВО

Тетово

16.07.2020

10 час

Тетово

3

95

ТЕТОВО

Тетово

16.07.2020

11 час

Тетово

3

96

ТЕТОВО

Тетово

16.07.2020

12 час

Тетово

3

97

СТРУМИЦА

Штип

23.07.2020

10 час

Штип

4

98

СТРУМИЦА

Штип

23.07.2020

11 час

Штип

4

99

СКОПЈЕ

Скопје

23.07.2020

10 час

Скопје

4

100

СКОПЈЕ

Скопје

23.07.2020

11 час

Скопје

4

101

СКОПЈЕ

Скопје

23.07.2020

12 час

Скопје

4

102

СКОПЈЕ

Скопје

23.07.2020

13 час

Скопје

4

103

КУМАНОВО

Куманово

24.07.2020

10 час

Куманово

4

104

КУМАНОВО

Куманово

24.07.2020

11 час

Куманово

4

105

КУМАНОВО

Куманово

24.07.2020

12 час

Куманово

4

106

КУМАНОВО

Куманово

24.07.2020

13 час

Куманово

4

107

КУМАНОВО

Куманово

24.07.2020

14 час

Куманово

4

108

ОХРИД

Струга

24.07.2020

10 час

Струга

4

109

ОХРИД

Струга

24.07.2020

11 час

Струга

4

110

ОХРИД

Струга

24.07.2020

12 час

Струга

4

111

ОХРИД

Струга

24.07.2020

13 час

Струга

4

112

ОХРИД

Струга

24.07.2020

14 час

Струга

4

113

БИТОЛА

Прилеп

23.07.2020

10 час

Прилеп

4

114

БИТОЛА

Прилеп

23.07.2020

11 час

Прилеп

4

115

БИТОЛА

Прилеп

23.07.2020

12 час

Прилеп

4

116

БИТОЛА

Прилеп

23.07.2020

13 час

Прилеп

4

117

БИТОЛА

Прилеп

23.07.2020

14 час

Прилеп

4

118

ТЕТОВО

Тетово

23.07.2020

10 час

Тетово

4

119

ТЕТОВО

Тетово

23.07.2020

11 час

Тетово

4

120

ТЕТОВО

Тетово

23.07.2020

12 час

Тетово

4

121

ТЕТОВО

Тетово

23.07.2020

13 час

Тетово

4

122

ТЕТОВО

Тетово

24.07.2020

10 час

Тетово

4

123

ТЕТОВО

Тетово

24.07.2020

11 час

Тетово

4

124

ТЕТОВО

Тетово

24.07.2020

12 час

Тетово

4


Во врска со реализација на програмата Самовработување 2020 ве известуваме за следното:

 1. Пријавувањето за овој циклус е најдоцна до 07.06.2020 година до 23:59 часот потребно е преку соодветната апликација да се пријавите за ваше можно ангажирање на наведените локации и термини за СИТЕ ФАЗИ.
 2. После Вашето пријавување на наведените локации и термини, невработените лица, исто така преку апликацијата, имаат можност да одберат соодветен советник.
 3. Листата на апликанти кои Ве одбрале не е конечна и може да претрпи измени од страна на АППРСМ доколку за тоа има потреба.
 • По добивањето на информациите од претходните точки, АППРСМ, преку e-mail ќе Ве информира за кои клиенти ќе треба да изготвите бизнис план.

ВАЖНО !

 

Поради настанатата состојба со Корона вирусот, Ве информираме дека предвидените настани по центри, се додека не се подобри состојбата со Корона вирусот, СЕ ВИРТУЕЛНИ настани и служат како насока за тоа кога треба да се започне со изработката на бизнис плановите по фази. Ова значи дека формални средби помеѓу советниците и клиентите НЕМА да се организираат во просториите на Центрите за вработување.

Советниците, со оние клиенти кои ги избрале или им се доделени од страна на АППРСМ, самостојно ќе стапат во контакт со клиентот (пред се во времето кога е предвиден настанот) преку телефон, e-mail и сл. и непосредно со клиентот ќе се договорат за отпочнување со процесот на советување и изработката на бизнис планот, како и за меѓусебни средби за време на изработката на бизнис планот, доколку има потреба за тоа.

По започнување на изработката на бизнис планот за клиентот, советникот има обврска да го подигне Ваучерот од соодветниот Регионален центар на АППРСМ кој го издал ваучерот, а при предавањето на готовиот бизнис план на клиентот, да бара од клиентот да го потпише ваучерот.

По завршување на бизнис планот, советникот има обврска готовите планови да ги достави на:

 • Клиентот (во печатена форма и/или електронска) и
 • Регионалниот центар надлежен за тој регион (во печатена и електронска форма)

Ваучерот потпишан од сите три страни, заедно со бизнис планот, мислење за деловниот план (Прилог бр. 5) и свој извештај (Прилог бр. 2) советникот ги доставува во Регионалнит центар кој го издал ваучерот. Оценките од извештај (Прилог 2) опфатени во точка 7, треба да бидат внесени во даденото софтверско решение.

Регионалните центри, кои ги издале ваучерите во нивниот регион, ќе помогнат околу остварување на контактот помеѓу советникот и клиентот доколку тие, од некои причини, не може да остварат контакт.

Рок на завршување на бизнис плановите е:

 • 29 ЈУНИ во прва фаза
 • 17 ЈУЛИ во втора фаза
 • 30 ЈУЛИ во трета фаза
 • 06 АВГУСТ во четврта фаза

НАПОМЕНА:

 1. За овој дел од Програмата за самовработувањето каде АППРСМ се вклучува со Ваучерскиот систем за советување, преку изработка на бизнис планови, важи Прирачникот на процедури за спроведување на програмата за ваучерско советување со кои се имате согласено.
 2.  Доколку, како овластен советник за изработка на бизнис планови во Каталогот на советници на АППРСМ, не сте добиле електронска пошта со Ваше корисничко име и лозинка може да се обратите до АППРСМ, односно до:

 

 

Кон апликација за  Самовработување 2020 

Потребни документи за Самовработување 2020 (.zip)